ⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ

ⵅⴼ ⵢⵉⴽⵣ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵅⴼ ⵓⵢⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵙⵏⵏⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ. ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2011. ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⵜⵓⵏⴼ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ.

ⵅⴼ ⵢⵉⴽⵣ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵅⴼ ⵓⵢⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵙⵏⵏⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ. ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2011. ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⵜⵓⵏⴼ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ.

ⵅⴼ ⵢⵉⴽⵣ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⴰⴷ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵅⴼ ⵓⵢⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵙⵏⵏⵉⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ. ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ 5 ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ 2011. ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⵜⵓⵏⴼ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⴰⵍ.